Framgångsrika fusioner och förvärv

Utveckling av företagskulturen

Företagskulturen är ett av de starkaste skälen till framgång i företaget. Nordtoppen hjälper ditt företag att utveckla er företagskultur och därigenom öka tillväxten och lönsamheten i ditt företag.

Det finns inget entydigt svar på vad en företagskultur består av. Den skiljer sig mellan företag och branscher. Men vi vet att den innehåller mycket av förklaringen till HUR ett företag skapar värde av de resurser man förfogar över. Ett sätt att fördjupa förståelsen för detta är att analysera hur team och grupper samarbetar, och framför allt hur de arbetar med uppgifterna att LEDA respektive DRIVA sig själva. Företagskulturen får sin relevans först när ledning och medarbetare har en samsyn om hur organisationen fungerar effektivt och harmoniskt.

Processledning

Många gånger, ofta i samband med framtagandet av ägardirektiv eller affärsplan, behöver ett företag anlita en processledare som leder arbetet med förändringsprocessen.

En processledare har ofta stort ansvar och få befogenheter – man arbetar bredvid den formella linjeorganisationen i organisationen eller systemet. Den viktigaste framgångsfaktorn vid ett förändringsarbete är ledarens förmåga att skapa gemensamma bilder hos deltagarna och att skapa ansvarstagande och delaktighet.

Vi använder oss av begreppet processledare, eftersom det sätter fingret på uppgiften. Vi leder inte individer eller grupper utan vi leder processen där individerna eller gruppen själva definierar sitt nuläge, önskat läge och vägen dit.

Fusioner

Många pratar om det men få har gjort det. Nordtoppen har erfarenhet av framgångsrika fusionsprocesser och kan bistå ditt företag så att ni lyckas med ert förvärv.

En bolagsfusion är sammanslagningen av två bolag och bildandet av ett nytt. Ett företagsförvärv är när ett bolag köper upp ett annat, och inget nytt bolag bildas. Oavsett om det handlar om förvärv eller fusion har analyser av genomförda samgåenden visat att majoriteten av dem inte uppnår de uppsatta målen. Det finns en rad olika skäl till att förväntade synergier inte kan tas hem. Några av de vanligaste skälen är kulturella skillnader, politiska motiv, otydlig målformulering och oförmåga att prioritera.

Nordtoppen hjälper de samgående bolagen med att tillsammans bryta ner, förankra och kvalitetssäkra de övergripande målen, ta fram kritiska förmågor för att kunna nå uppsatta mål, identifiera, prioritera och fördela de aktiviteter som krävs för att leverera. Vår metodik ger en omedelbar förankring i berörda organisationer och stödjer en bred kommunikation samt uppnår resultat mycket tids- och kostnadseffektivt.